หนังสือเดินทาง

พิมพ์

ขั้นตอนและเอกสารการยื่นขอหนังสือเดินทางพระภิกษุ สามเณร และหนังสือเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์คืออะไร?

on 20 เมษายน 2554. Posted in หนังสือเดินทาง

ตอบ ขั้นตอนและเอกสารการยื่นขอหนังสือเดินทางพระภิกษุ สามเณร และหนังสือเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์ มีดังนี้

ตอบ ขั้นตอนและเอกสารการยื่นขอหนังสือเดินทางพระภิกษุ สามเณร และหนังสือเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์ มีดังนี้

หนังสือเดินทางพระ

เอกสารประกอบการทำหนังสือเดินทางพระภิกษุ สามเณร

- เอกสารแสดงการได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศหนังสืออนุมัติจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(...)

หนังสือสุทธิ

ทะเบียนบ้าน/วัด

เอกสารประกอบ อาทิ ใบตราตั้งสัญญาบัตร ใบฐานานุกรม ใบเปรียญธรรม ใบตราตั้งเจ้าอาวาส ใบตราตั้งเจ้าคณะตำบล ใบฐานานุกรม(ชั้นพิเศษ)

กรณีสามเณรอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจากเจ้าอาวาส ซึ่งระบุข้อความว่า ยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศมาแสดงด้วย

ค่าธรรมเนียม

- การทำหนังสือเดินทางเสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

หนังสือเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์

เอกสารประกอบการทำหนังสือเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์

- หนังสือรับรองจากสำนักจุฬาราชมนตรีหรือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดรับรองการไปประกอบพิธีฮัจญ์
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ใช้แทนได้ตามกฎกระทรวงมหาดไทย
- ถ้าผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์เป็นผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ยึดระเบียบการทำ หนังสือเดินทางของผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี หรือผู้เยาว์ที่มีอายุระหว่าง 15-20 ปี แล้วแต่กรณี

ค่าธรรมเนียม

- การทำหนังสือเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์ มีค่าธรรมเนียม 400 บาท และหนังสือเดินทางมี อายุ 2 ปี

ไทยต่างแดนออนไลน์

ไทยต่างเเดนฉบับล่าสุด

หน้าปกเล่มล่าสุด

ข่าวชุมชนไทย

เรื่องเด่นในเล่ม

กิจกรรมพิเศษ

กิจกรรมพิเศษ

ลิงค์สำนักข่าวเเละทีวีไทย

Thailand 64.5%Thailand
Australia 10.2%Australia
United States 7%United States
Germany 2.6%Germany
Norway 2.3%Norway
Switzerland 2.1%Switzerland
Sweden 2%Sweden
Denmark 1.6%Denmark
France 0.9%France
United Kingdom 0.8%United Kingdom