เบลเยี่ยม

พิมพ์

เรื่องเล่าของชาว กศน. ในเบลเยียม

on 04 ตุลาคม 2552. Posted in ชุมชนไทยในเบลเยี่ยม

ขณะนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนการศึกษานอกโรงเรียนขึ้นในหลายพื้นที่ของยุโรป และที่เบลเยียมก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีศูนย์การเรียนฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อกลางปี 2550 จนถึงขณะนี้ กศน.ในเบลเยียม ก็มีอายุ 2 ปีบริบูรณ์แล้ว นอกจากนี้ ศูนย์ กศน. ในเบลเยียม ยังได้จัดตั้งคณะทำงาน และจดทะเบียนเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (VZW) เมื่อกลางปีที่แล้ว โดยใช้ชื่อว่า ศูนย์การเรียนไทย หรือ Thai Learning Center (TLC)

ศูนย์การเรียนไทย กศน.ในเบลเยียมนั้น มีเป้าหมายเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบ-ธรรมเนียม และประเพณีไทย

ขณะนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนการศึกษานอกโรงเรียนขึ้นในหลายพื้นที่ของยุโรป และที่เบลเยียมก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีศูนย์การเรียนฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อกลางปี 2550 จนถึงขณะนี้ กศน.ในเบลเยียม ก็มีอายุ 2 ปีบริบูรณ์แล้ว นอกจากนี้ ศูนย์ กศน. ในเบลเยียม ยังได้จัดตั้งคณะทำงาน และจดทะเบียนเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (VZW) เมื่อกลางปีที่แล้ว โดยใช้ชื่อว่า ศูนย์การเรียนไทย หรือ Thai Learning Center (TLC)

ศูนย์การเรียนไทย กศน.ในเบลเยียมนั้น มีเป้าหมายเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบ-ธรรมเนียม และประเพณีไทย นอกจากนี้ยังมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือคนไทยให้ปรับตัวเข้ากับสังคมเบลเยียม ได้อย่างสง่างาม ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวคนไทยในเบลเยียม อีกด้วย โดยกิจกรรมที่ กศน. ในเบลเยียมจัดขึ้นเป็นประจำ คือ จัดการศึกษาตามระเบียบและหลักสูตรของศูนย์ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ อาทิ จัดหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องตามความสนใจของผู้เรียน ทั้งด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรมไทย วิทยาการสมัยใหม่ และวิชาชีพต่างๆ อาทิ หลักสูตรภาษาไทยสำหรับผู้ใหญ่ ภาษาไทยสำหรับเยาวชน หลักสูตรการปรุงอาหารไทย แกะสลักผักและผลไม้ รำไทย เพ้นต์เล็บ และแก้ทรงเสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้งมีการจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสายสามัญ ป.6, .3, และ .6 นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น จัดสัมมนาทางวิชาการ จัดการแสดง ศิลปวัฒนธรรมไทย ร่วมจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่น เป็นต้น

ตลอดช่วงเวลา 2 ปีกว่าที่ผ่านมานั้น คณะทำงานและครูของ กศน. ในเบลเยียมทุกๆ คน ได้มุ่งมั่นทำงาน กันอย่างขยันขันแข็ง เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของศูนย์ฯ ในการเผยแพร่ความรู้ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรม-เนียม และประเพณีไทย ให้แพร่หลาย กว้างขวาง และเป็นที่ยอมรับในสังคมเบลเยียม ดังจะเห็นได้จากนักเรียนใน แต่ละรุ่นของศูนย์ กศน. ซึ่งมีทั้งคนไทยและคนเบลเยียมให้ความสนใจ สมัครเข้ามาเรียนในหลักสูตรต่างๆ ของ กศน. กันอย่างไม่ขาดสาย ขณะนี้มีนักเรียนที่จบหลักสูตรต่างๆ ของ กศน.รวมแล้วเกือบ 300 คน

สำหรับคุณครูที่สอนในแต่ละหลักสูตรของ ศูนย์ กศน. เบลเยียมนั้น ล้วนเป็นคุณครูที่มีความรู้ ความสามารถและได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของไทย โดยหลักสูตรที่ใช้ในการสอนนั้น คณะทำงานและครูของศูนย์ กศน.เบลเยียม เป็นผู้ร่วมกันเขียนขึ้นให้สอดคล้องกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ ของสังคมเบลเยียม ซึ่งกศน. เบลเยียม มั่นใจว่าเหมาะสมกับผู้ที่อาศัยในประเทศนี้อย่างแน่นอน และหลักสูตรเหล่านี้ล้วนได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาของไทยด้วยเช่นกัน

สำหรับในปีการศึกษาแรก (2550) คณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมา ดูงานและเยี่ยมชมการเรียนการสอนของศูนย์ กศน.เบลเยียม พร้อมอยู่ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบวุฒิบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากศูนย์กศน. และในปีการศึกษานี้ (2551) ศูนย์กศน. เบลเยียม ก็ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรขึ้นอีกเป็นปีที่ 2 เมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีนายศรันย์ เจริญสุวรรณ อัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานในงานและเป็นผู้มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จ การศึกษาในแต่ละหลักสูตรด้วย

ศูนย์ กศน.ในเบลเยียม เปิดหลักสูตรที่น่าสนใจ ดังนี้

- การศึกษาขั้นพื้นฐานสายสามัญ ในระดับประถมศึกษาตอนต้น (.6) มัธยมศึกษาตอนต้น (.3) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (.6 ) หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคนไทยในเบลเยียมและประเทศใกล้เคียงที่เรียนไม่จบ ในระดับ .6, .3 หรือ .6 จากประเทศไทย สามารถลงทะเบียนกับศูนย์ กศน. และเรียนด้วยตนเองที่บ้าน โดยมีคูรของศูนย์ กศน. เบลเยียม เป็นครูที่ปรึกษาและให้การแนะแนวตลอดการเรียนจนจบในแต่ละระดับ

- ภาษาไทยสำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งหลักสูตรนี้ ได้รับความสนใจอย่างมากจากสามีชาวเบลเยียม และชาวเบลเยียมที่มีความสนใจในประเทศไทย รวมทั้งชาวต่างชาติจากประเทศอื่นที่อาศัยอยู่ในเบลเยียม

หลักสูตรดังกล่าว ได้ช่วยประสานความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมให้แก่ภรรยาชาวไทยและสามีชาว เบลเยียมได้เป็นอย่างดี และสำหรับชาวเบลเยียมที่ไม่มีภรรยาไทย แต่เป็นผู้ที่รักเมืองไทยเป็นทุนอยู่แล้ว เมื่อได้เรียนภาษาไทย ก็ทำให้ยิ่งรักเมืองไทยและต้องการไปเที่ยวเมืองไทยมากขึ้น

- ภาษาไทยสำหรับเยาวชน หลักสูตรนี้สามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่มีเวลาสอนภาษาไทยให้กับลูก แต่ต้องการให้ลูกสามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้ และช่วยให้เด็กๆ ได้รู้จักสังคมไทยมากขึ้น

- ทำอาหารไทย หลักสูตรนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทั้งชาวไทย และชาวเบลเยียม เพราะอาหาร ไทยเป็นที่โปรดปรานของชาวเบลเยียมในอันดับต้นๆ เลยทีเดียว ใน 1 ปีการศึกษา(2 ภาคเรียน) จะมีสอนทั้ง อาหารคาว อาหารว่าง และขนมหวานของไทย ร้อมกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมการรับประทาน อาหาร การตกแต่งจานอาหารเพื่อการรับประทาน เป็นต้น

- รำไทยสำหรับเยาวชนและผู้ใหญ่ หลักสูตรนี้ช่วยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของไทยได้เป็นอย่างดี และเป็นที่สนใจสำหรับชาวไทยและต่างชาติ มีการติดต่อส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนไม่ขาดสายเช่นกัน

- แกะสลักผัก ผลไม้ และสบู่ หลักสูตรนี้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง และนำไป ประกอบอาชีพได้อีกด้วย ฝีมือการแกะสลักของไทย ไม่เป็นสองรองใคร

- เพ้นต์เล็บและต่อเล็บ หลักสูตรนี้ผู้เรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ สร้างความภาคภูมิในให้กับ ตัวเองและครอบครัว

- ภาษาดัตช์ และภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน หลักสูตรทั้ง 2 นี้เหมาะสำหรับผู้ที่มาอยู่ใหม่ในเบลเยียม ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ปูพื้นฐานเบื้องต้น ก่อนที่จะเข้าไปสู่ระบบการเรียนภาษาของรัฐบาล หรือแม้กระทั่งผู้ที่มาอยู่ นานแล้ว แต่ยังไม่เข้าใจภาษาท้องถิ่นเสียที หลักสูตรนี้ช่วยได้ค่ะ

- แก้เปลี่ยนทรงเสื้อผ้า เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจ เพราะผู้ที่เรียนจบหลักสูตรนี้แล้ว สามารถนำไป ประกอบอาชีพ หรือแก้เปลี่ยนทรงเสื้อผ้าด้วยตนเอง และให้ครอบครัว ไม่ต้องจ้างร้านทำให้เสียสตางค์

ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะศูนย์ กศน.เบลเยียม ยังมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อสังคมไทยต่อไป โดยจะเปิด หลักสูตรที่เหมาะสม ตามความต้องการและมีประโยชน์สำหรับคนไทยในเบลเยียมต่อไป อาทิ ดนตรีไทย การใช้อินเตอร์เน็ต หรือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น

มาถึงจุดนี้ หวังว่าผู้อ่านคงจะรับรู้เรื่องราวของศูนย์ กศน. ในเบลเยียม เพิ่มมากขึ้นแล้ว แต่ถ้าท่านยังมีข้อสงสัยประการใด หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถส่งอีเมล์มาสอบถามได้ที่
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ โทรศัพท์มาสอบถามได้ที่ +32 2 726 3744, +32 495 67 42 12, +32 472 88 22 90 +32 474 33 82 30, หรือ แฟ็กซ์มาที่ +32 2 672 6437 เรายินดีตอบทุกคำถามค่ะ


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

เว็บไทยต่างเเดนขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ไทยต่างแดนออนไลน์

ไทยต่างเเดนฉบับล่าสุด

หน้าปกเล่มล่าสุด

เรื่องเด่นในเล่ม

กิจกรรมพิเศษ

เหตุการณ์พิเศษ-คนพิเศษ

ข่าวชุมชนไทย

ลิงค์สำนักข่าวเเละทีวีไทย