เอกสาร

พิมพ์

การแจ้งชื่อคนต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้าน และสิทธิในการอยู่ประเทศไทยของบุตรชาวเยอรมัน

on 09 กรกฎาคม 2552. Posted in เอกสาร

ถาม สวัสดีค่ะ ดิฉันมีปัญหาอยากรบกวนถาม 3 ข้อ ค่ะ
1. คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาอยู่ในประเทศไทยตามภรรยาถือวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส “ o “ จากสถานกงสุลใหญ่ไทยในยุโรป เมื่อเดินทางเข้ามาแล้วสามารถแจ้งชื่อเข้าในสำเนาทะเบียนบ้านของพ่อภรรยาได้หรือใหม่ (เป็นระยะชั่วคราวในระหว่างที่บ้านของเขาและภรรยายังสร้างไม่เสร็จ) ถ้าได้เขาจะต้องเตรียมเอกสารอะไรเพิ่มเติมอีก หรือว่าต้องมีใบอนุญาตให้อยู่ในประเทศได้ประเภทอื่น
2. ในกรณีใดที่คนต่างด้าวต้องแจ้งกับทางกรมสรรพากรและขอหมายเลขภาษีบุคคล และต้องแสดงเอกสารหลักฐานอะไรบ้าง เพียงพอหรือใหม่ถ้าถือหลักฐานวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว “ o “ หรือต้องมีใบอนุญาตให้อยู่ในประเทศได้ประเภทอื่น

ถาม สวัสดีค่ะ ดิฉันมีปัญหาอยากรบกวนถาม 3 ข้อ ค่ะ
1. คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาอยู่ในประเทศไทยตามภรรยาถือวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส “ o “ จากสถานกงสุลใหญ่ไทยในยุโรป เมื่อเดินทางเข้ามาแล้วสามารถแจ้งชื่อเข้าในสำเนาทะเบียนบ้านของพ่อภรรยาได้หรือใหม่ (เป็นระยะชั่วคราวในระหว่างที่บ้านของเขาและภรรยายังสร้างไม่เสร็จ) ถ้าได้เขาจะต้องเตรียมเอกสารอะไรเพิ่มเติมอีก หรือว่าต้องมีใบอนุญาตให้อยู่ในประเทศได้ประเภทอื่น
2. ในกรณีใดที่คนต่างด้าวต้องแจ้งกับทางกรมสรรพากรและขอหมายเลขภาษีบุคคล และต้องแสดงเอกสารหลักฐานอะไรบ้าง เพียงพอหรือใหม่ถ้าถือหลักฐานวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว “ o “ หรือต้องมีใบอนุญาตให้อยู่ในประเทศได้ประเภทอื่น
3. ถ้าลูกสาวของเขาที่เกิดกับภรรยาไทยในประเทศเยอรมัน ถือหนังสือเดินทางไทยฉบับชั่วคราวเดินทางเข้าประเทศไทย เพราะยังทำ E –พาสไม่ได้ เนื่องจากยังไม่ได้แจ้งชื่อเข้าในสำเนาทะเบียนบ้านไทย  และหากลูกสาวต้องการอยู่ในประเทศไทยกับแม่ต่อไป เพราะทั้งครอบครัวมีโครงการที่จะย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้ว จะมีปัญหาอะไรหรือไม่ ถ้าไม่เดินทางออก
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า

ตอบ. ตามที่คุณถาม สฝคป. ขอแนะนำเป็นข้อๆดังนี้
สามีของคุณเข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยใช้วีซ่าประเทคนอยู่ชั่วคราว รหัส  “ O ” (หมายถึงเป็นคู่สมรสของคนไทย) จะแจ้งชื่อเข้าในสำเนาทะเบียนบ้านของพ่อรรยาได้หรือไม่ ตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร์ให้นายทะเบียนอำเ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นจัดทำทะเบียนบ้านสำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ดังนั้น บิดาของคุณซึ่งเป็นเจ้าบ้านต้องไปแจ้งต่อสำนักทะเบียนตามภูมิลำเนาที่บ้านตั้งอยู่ โดยกรอกคำร้องเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์ (..๑๓) ขอเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ้าน เอกสารที่ต้องเตรียมไปคือ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาของคุณ หนังสือเดินทางของสามีคุณ ทะเบียนสมรส ใบอนุญาตทำงาน
. ในส่วนการแจ้งกรมสรรพากรเพื่อขอเลขประจำตัวผู้เสียาษีนั้น ตามกฎหมายบุคคลทุกคนที่มีเงินได้ตามที่กฎหมายกำหนดต้องเสียาษีในกรณีของคนต่างด้าว การขอเลขประจำตัวผู้เสียาษีจะต้องดำเนินการเมื่อคนต่างด้าวมีเงินได้ที่ต้องเสียาษี ซึ่งอาจเป็นกรณีที่คนต่างด้าวนั้นได้รับใบอนุญาตทำงาน ในกรณีที่สามีคุณประสงค์จะทำงานในประเทศไทย สามีคุณซึ่งได้วีซ่าประเทคนอยู่ชั่วคราว รหัส “ O ” มีสิทธิที่จะขอใบอนุญาตทำงานได้ โดยยื่นคำขอที่กระทรวงแรงงานฯ หรือที่แรงงานจังหวัดในท้องที่ที่สามีคุณมีภูมิลำเนาอยู่ และเมื่อมีเงินได้ที่ต้องเสียาษีตามกฎหมายก็ให้ดำเนินการยื่นขอเลขประจำตัวผู้เสียาษีต่อไป ซึ่งสามารถยื่นคำขอมีเลขประจำตัวผู้เสียาษีอากรได้ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพกร ( www.rd.go.th)
. บุตรสาวของคุณเกิดจากมารดาสัญชาติไทย บุตรสาวจึงมีสัญชาติไทย และในเมื่อบุตรสาวมีสัญชาติไทยจึงอยู่ในประเทศไทยได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้วีซ่าหรือหนังสือเดินทาง ถ้าต้องการอยู่เมืองไทยระยะยาวก็ควรแจ้งชื่อบุตรสาวเข้าในทะเบียนบ้านที่ประเทศไทย

 

ไทยต่างแดนออนไลน์

ไทยต่างเเดนฉบับล่าสุด

หน้าปกเล่มล่าสุด

เรื่องเด่นในเล่ม

กิจกรรมพิเศษ

เหตุการณ์พิเศษ-คนพิเศษ

ข่าวชุมชนไทย

ลิงค์สำนักข่าวเเละทีวีไทย