สัญชาติและนิติกรณ์

พิมพ์

คนไทยที่สมรสกับคนต่างชาติจะถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือห้องชุดได้หรือไม่ ?

เขียนโดย กรมการกงสุล on วันจันทร์, 02 พฤษภาคม 2554 01:00. Posted in สัญชาติและนิติกรณ์

ตอบได้ หากว่าการซื้อที่ดิน หรือห้องชุดนั้นเป็นการจัดซื้อเพื่อให้เป็นสินส่วนตัวของตนเอง แต่ทั้งนี้

พิมพ์

การสะกดนามสกุลหลังการสมรสมีหลักการอย่่างไร?

เขียนโดย กรมการกงสุล on วันจันทร์, 02 พฤษภาคม 2554 01:00. Posted in สัญชาติและนิติกรณ์

ถาม :ในบางประเทศ ภาษาของประเทศนั้นแสดงถึงเพศชาย หญิง เช่น ในประเทศโปแลนด์ คำว่า Przoerska กับ Przoerski ถือว่าเป็นคำเดียวกัน แต่คำที่ลงท้ายด้วย a จะใช้กับเพศหญิง และคำที่ลงท้ายด้วย  i จะให้กับเพศชาย  ในกรณีเช่นนี้ เมื่อหญิงไทยแต่งงานกับชายผู้นั้นแล้ว หากจะใช้นามสกุลสามี หญิงไทยผู้นั้นจะต้องใช้  "Przoerski" (ซึ่งเป็นการสะกดชื่อสกุลของสามีอย่างถูกต้อง)   หรือต้องใช้  Przoerska (ซึ่งดูเหมือนจะขัดการกฎหมายไทย) ?

พิมพ์

คนไทยสมรสกับคนต่างชาติตามกฎหมายของประเทศคู่สมรส หากต้องการให้บันทึกสถานะการสมรสของตนในประเทศไทยกระทำได้หรือไม่ ?

เขียนโดย กรมการกงสุล on วันจันทร์, 02 พฤษภาคม 2554 01:00. Posted in สัญชาติและนิติกรณ์

ตอบ : ได้ โดยนำทะเบียนสมรสไปรับรองและแปลตามระเบียบนิติกรณ์แล้วจึงนำไปขอจดทะเบียนสถานะแห่งครอบครัวที่เขต/อำเภอ ที่มีทะเบียนบ้านอยู่

 

พิมพ์

ในการออกสูติบัตร เด็กจะใช้นามสกุลของมารดาหรือบิดา ?

เขียนโดย กรมการกงสุล on วันจันทร์, 02 พฤษภาคม 2554 01:00. Posted in สัญชาติและนิติกรณ์

ตอบ : 1) หาก บิดามารดาจดทะเบียนสมรส : ให้ใช้ชื่อสกุลบิดาได้ แต่หากทั้งบิดาและมารดายินยอม เด็กจะใช้นามสกุลของมารดาแทนก็ได้ (สถานทูตต้องสอบปากคำและบันทึกไว้) 2) หากบิดามารดาไม่จดทะเบียนฯ :

ไทยต่างแดนออนไลน์

ไทยต่างเเดนฉบับล่าสุด

หน้าปกเล่มล่าสุด

เรื่องเด่นในเล่ม

กิจกรรมพิเศษ

เหตุการณ์พิเศษ-คนพิเศษ

ข่าวชุมชนไทย

ลิงค์สำนักข่าวเเละทีวีไทย